News & Activities /

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

The Jas Wanghin งานสัปดาห์พระพุทธศาสนา ขอเชิญพุทธศาสนิกชน
ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และหุ่นขี้ผึ้ง รูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ เพื่อสร้างสิริมงคล
ได้ที่ เดอะแจส วังหิน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 มิถุนายน 2558